Algemene voorwaarden

    
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.    Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Gebruiker: bezoeker van de webshop;
4.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en       ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
6.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8.    Dag: kalenderdag;
9.    Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
10.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Prodica Holland BV
handelend onder de naam/namen: lokvogel.com
Vestigingsadres:
Husselarijstraat 8
6924 AL Loo
T 0316-249338
F 0316-249919
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Telefonische bereikbaarheid: 
maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur  Elektronische bereikbaarheid: 24/7
KvK-nummer: 09150360
BTW-identificatienummer: NL814395478B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
-    de prijs inclusief belastingen;
-    de eventuele kosten van aflevering;
-    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
-    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
-    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
-    indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor afnemer te raadplegen is;
-    de wijze waarop afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
-    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
-    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
-    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan afnemer de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.    Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.    Bij de aankoop van producten heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens afnemer.
2.    Tijdens deze termijn zal afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.    Indien afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Indien afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer g    een invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 10 – Conformiteit/ Garantie/ Reclames
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Alle door de ondernemer geleverde goederen vallen onder de wettelijke garantie van 6 maanden.
3.    Indien geleverde goederen door onomstotelijk bewijs vallen onder de garantie zal de ondernemer kosteloos zorg dragen voor vervanging van betreffend artikel.
4.    Zichtbare gebreken dienen binnen 48uur na levering schriftelijk en gedocumenteerd te worden gemeld, bij gegronde reclamatie zal een vervangen artikel worden geleverd.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na betaling uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
1.    Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door afnemer verschuldigde bedragen voldaan te worden alvorens de bestelde goederen worden geleverd.
2.    Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.    In geval van wanbetaling van afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
1.    De geleverde goederen blijven eigendom van de ondernemer totdat afnemer aan al zijn verplichtingen uit of naar aanleiding van de koopovereenkomst heeft voldaan.
2.    Ter dekking van de aanspraken van de ondernemer dienen niet alleen de reeds geleverde doch niet betaalde goederen, maar ook de geleverde goederen die reeds betaald zijn, en wel tot het totale bedrag van de aanspraken van de ondernemer.
3.    Door de ondernemer geleverde zaken, die krachtens lid 13.1 onder het eigendoms-voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
4.    Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5.    Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de ondernemer dan wel aan een door de ondernemer aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de de ondernemer eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht de ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.    Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
1.    De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook, ontstaan door tekortkomingen en/of afwijkingen in materiaal of uitvoering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de ondernemer.
2.    Bij aansprakelijkheid bij opzet of grove schuld van de ondernemer voor schade geleden door de afnemer geldt: De aansprakelijkheid is beperkt tot de schade welke aantoonbaar is en een direct gevolg van de wanprestatie is, met inachtneming van het gestelde onder punt  14.4;
3.    Niet voor rekening van de ondernemer is de door de afnemer geleden omzet- en winstderving welke voortvloeit uit de wanprestatie;
4.    De aansprakelijkheid dient schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld terstond nadat de ontvanger een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, doch binnen 8 werkdagen.
5.    Indien de ondernemer, om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is zal zij te hare keuze overgaan tot schadevergoeding of her- levering.
6.    De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van de ondernemer in een  onderhavig geval te verstrekken uitkering.

Artikel 15 - Ontbinding
1.    Indien en zodra de afnemer één of meerdere van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of  niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van  betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderzijds komt  stil te liggen, beslag op een diens activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt, of anderszins blijkt geeft van insolvabel te zijn, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst onder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.
2.    De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtgever om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere redenen niet door haar of haar toeleverancier dan wel opdrachtgever wordt uitgevoerd. In dat geval is de ondernemer slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte verkoopprijs onder terugzending door de afnemer van het reeds geleverde.

Artikel 16 - Geschillen/ Toepasselijk recht
1.    Op alle verbintenissen tussen verkoper en afnemer is Nederlands recht van toepassing.
2.    Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door een Nederlandse rechter.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.     Het is de afnemer /gebruiker  niet toe gestaan zonder  schriftelijke toestemming van de ondernemer afbeeldingen en artikelen te vermenigvuldigen anders dan voor eigen gebruik.
2.    De in het kader van de overeenkomst door de ondernemer  tot stand gebrachte en verstrekte bestanden, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen,  blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.